PRIVATUMO POLITIKA

Internetinės svetainės www.tamo.lt (toliau – Svetainė) ir dienynas.tamo.lt (toliau – E. dienynas) yra administruojamos UAB „Tavo mokykla“, juridinio asmens kodas 302830179, buveinės adresas Kareivių g. 11B, Vilnius, (toliau – TAMO arba Bendrovė). Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras. Bendrovės PVM mokėtojo kodas LT100007171713.

Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su Naudojimosi svetaine taisyklėmis, Privatumo politika bei Slapukų politika, kurias rasite žemiau. Jeigu nesutinkate su šiomis taisyklėmis ir (ar) privatumo politika ir (ar) slapukų politika, deja, bet naudotis Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis negalite.

Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl naudojimosi svetaine taisyklių, privatumo politikos ar slapukų politikos, susisiekti su mumis galite el. pašto adresu [email protected], telefonu +370 5 2790502.

TAMO gerbia visų klientų ir šios svetainės lankytojų (toliau – Klientai) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir saugumą, naudojantis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, lankantis Bendrovės svetainėje www.tamo.lt bei naudojantis joje esančia e. dienyno sistema (toliau – E. dienynas) svetainėje dienynas.tamo.lt.

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmenims, įskaitant ir asmenis, kurie nėra prisiregistravę Svetainėje, kiek tai neprieštarauja Naudojimosi svetaine taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Mokinių iki 14 metų lankytojų teises ir pareigas, numatytas Privatumo politikoje bei slapukų politikoje, įgyvendina jų tėvai ar globėjai.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su asmenų duomenimis, bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

Šioje Privatumo politikoje:

Privatumo politika parengta vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad naudodamiesi Bendrovės Svetaine ir (ar) E. dienynu ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo, pavyzdžiui, siekdami gerinti Jūsų patirtį, sutikimo pagrindu gautą informaciją naudotume supažindindami apie mūsų produktus bei akcijas, dalindamiesi išskirtiniais mūsų partnerių pasiūlymais, siųsdami įmonės naujienas ar teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę).

Sąvokos
Pateikiame pagrindines sąvokas naudojamas Privatumo politikoje: Kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos aukščiau nurodytuose teisės aktuose.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?
Kaip renkame Jūsų asmeninius duomenis, priklauso nuo Jūsų pasirinktų Bendrovės paslaugų, taip pat nuo pateiktų duomenų apimties ar kanalo, kuriuo duomenys buvo pateikti.

Renkami duomenys gali būti:

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo principai?
Surinktus duomenis griežtai saugojame, tvarkant užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę bei laikomės asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Duomenų apsaugos principais, įskaitant:

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
Pagrindinės Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos yra šios:

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: Visais aukščiau paminėtais atvejais, asmeninę informaciją naudojame tik tiek, kiek tai reikalinga aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti.

Kam galime teikti Jūsų duomenis?
Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: Kitiems tretiesiems asmenims Kliento sutikimu, kuris gali būti gautas konkrečiu atveju.

Duomenų saugojimo terminai
Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į duomenų gavimo teisinius pagrindus, į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį ar atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenys TAMO e. dienyno paslaugų teikimo tikslu saugomi, kol duomenų subjektai naudojasi TAMO e. dienynu bei susijusiomis paslaugomis ir 3 metus po to.

Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros saugomi 5 metus nuo sutikimo gavimo metus, bet ne ilgiau nei galioja asmens sutikimas. Tuo atveju, kai siunčiama aktuali informacija apie Bendrovės teikiamas paslaugas (ar panašias paslaugas) ar klausiama nuomonės dėl paslaugų, asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojami tiek laiko, kiek esate mūsų klientas arba iki to momento, kai atsisakysite gauti iš mūsų minėtą informaciją.

Profiliavimas ir automatinis sprendimų priėmimas
Vykdomas profiliavimas yra susijęs su Asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras Kliento asmenines savybes ir taip išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, asmeninius pasirinkimus, interesus, nustatyti gyvenamąją vietą, mokymosi klasę, lytį. Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Klientui pateikiama konsultacija, atlikti, tiesioginės rinkodaros tikslais. Toks vykdomas profiliavimas grindžiamas Bendrovės teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu arba Kliento sutikimu.

Bendrovė nevykdo tokio Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, Jūs turi teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdama pagerinti Klientui teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, pavyzdžiui, siūlomas paslaugas pritaikant naudojamam įrenginiui, taip pat siekiant parengti asmeninius pasiūlymus Klientui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius Bendrovės teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip klientas jomis naudojasi.

Asmens duomenų saugumas
Bendrovė, tvarkydama Kliento asmens duomenis, tame tarpe Svetainėje ir (ar) E. dienyne, naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Bendrovei perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose ir / arba archyvuose. Bendrovė saugumo priemones nustato atsižvelgdama į Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančias rizikas, t. y. vadovaujasi rizika paremtu vertinimu (ang. Risk based approach), todėl visada yra parenkamos adekvačios ir geriausiai Kliento interesus tenkinančios priemonės.

Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

Klientas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie E. dienyno slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) E. dienynu ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.

Bendrovė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Klientų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Klientai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes Bendrovė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Klientams rekomenduoja susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

Slapukai
Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.
Mūsų naudojamų slapukų rūšys:

Kaip Bendrovė naudoja slapukus?
Bendrovė naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

Kiti slapukai leidžia Bendrovei stebėti svetainės srautus ir Klientų veiksmus svetainėje – Bendrovė šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Pažymėtina, kad, jei nesuteikiate interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Duomenys apie naudojamus slapukus:

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?
Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Bendrovės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Su Google privatumo politika galite susipažinti čia. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti informaciją susijusią su Google paskyra rasite aplankę šią nuorodą.

Bendrovė rinkodaros tikslu naudoja „Double click for publishers by Google“ sistemą. Ši sistema naudojama siekiant pritaikyti Klientą dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui. Norėdami atlikti šios sistemos nustatymų pakeitimus, tą gali atlikti apsilankę šiame puslapyje. Daugiau informacijos apie “Google” rinkodaros ir privatumo politiką rasite čia.

Bendrovė rinkodaros tikslu gali pasitelkti „Facebook“ rinkodaros platformą, kuri atsižvelgdama į slapukų surinktą informaciją padeda analizuoti kokiuose puslapiuose asmuo lankėsi, kokius produktus pirko ir pan. Daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo politiką rasite paspaudę šią nuorodą.

Kiek ilgai Bendrovė išsaugo duomenis? Bendrovė naudoja surinktus duomenis analizei iki trejų metų. Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų. Konkretus terminas nurodytas prie kiekvieno Slapuko atskirai.

Kaip valdyti slapukus?
Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, be to daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus.

Daugumoje naršyklių galima:

Kaip išsitrinti slapukus?
Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetine svetaine.
Jei norite ištrinti slapukus, tai galite padaryti naudojantis šia instrukcija:
Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Jei norite savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“, vadovaukitės šia instrukcija:

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti
Susisiekę su Bendrove el. paštu [email protected] arba kitais nurodytais Bendrovės kontaktais, galite pasinaudoti savo teisėmis, tame tarpe ir susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu panaudojant slapukus. Rašytinį prašymą turėtumėte pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę. Bendrovė tokį Kliento kreipimąsi išnagrinėja ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo gavimo dienos.

Kliento teisės:

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Bendrove.

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną [email protected] Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) arba galite kreiptis į teismą.

Kaip sužinoti apie šios Privatumo politikos pakeitimus?
Plečiantis teikiamoms paslaugoms, mums galite tekti atnaujinti šią Privatumo politiką. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią redakciją.